اخبار سنگ

نمایشگاه سنگ شیامن چین

/xiamen-stone-fair

تاریخ برگزاری نمایشگا 6 ژوون 2020 الی 9 ژوون 2020 پیوند با جهان سنگ


نمایشگاه سنگ مرمر ازمیر ترکیه ۱آوریل الی ۴ آوریل ۲۰۲۰

/news-stone-izmir-marble-fair-izmir-turkey-1-4-april-2020

نمايشگاه مرمر ازمیر ترکیه هزاران متخصص در بخش سنگ را از سراسر جهان دور هم جمع میکند.