بیشتر معاملات خرید و فروش سنگ ساختمانی با پیش فاکتور و فاکتور نهایی انجام می‌شود ولی در برخی از پروژها به دلایلی همچون آماده نبودن کل سنگ مصرفی در زمان خرید یا طولانی بودن زمان پروژه نیاز به قرارداد میان طرفین است.
مورد بسیار مهمی که در قراردادهای خرید
سنگ ساختمانی باید پیش بینی و بررسی شود تورم و افزایش قیمت است. طرفین باید در قرارداد ذکر کنند که سنگ تهیه شده در آینده آیا باید با افزایش قیمت روز محاسبه شود یا در مواردی که مبلغ قرارداد پیش پرداخت می‌شود با همان قیمت تک نرخی ذکر شده در قرارداد محاسبه شود.
در اینجا نمونه قراردادی را قرار داده‌ایم که شامل این موادر می‌باشد:
مشخصات طرفین قرارداد
موضوع قرارداد خرید سنگ که شامل نوع سنگ و ابعاد و متراژ می‌شود
مدت قرارداد خرید سنگ ساختمانی
مبلغ قرارداد فروش سنگ ساختمانی
تعهدات خریدار
تعهدات فروشنده
نحوه بسته بندی و حمل سنگ
شرایط فسخ قرارداد
حل و فصل اختلاف

در زیر نمونه قرارداد خام خرید و فروش سنگ ساختمانی را جهت بررسی و دانلود قرار داده ایم:

                                                        قرارداد خرید و فروش سنگ ساختمانی

این قرارداد براساس توافق طرفین و طبق ماده 10 قانون مدنی که مقرر می‌دارد: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است تنظیم و براي طرفین لازم الاجرا می باشد.

ماده 1- طرفین قرارداد
1/1- مدیریت سنگبری مجموعه ..................... آقای .............................. فرزند .......................... شماره شناسنامه  .....................صادره از..................... متولد..................  ساکن  ...................................................................
تلفن .................................... که در این قرارداد اختصاراً فروشنده نامیده می‌شود.

1/2- شرکت ....................... آقای ........................... فرزند ........................ شماره شناسنامه ....................... صادره از .................... متولد ....................... ساکن ................................................................................................... تلفن ....................................... که در این قرارداد اختصاراً خریدار نامیده می شود.

ماده 2- موضوع قرارداد
موضوع قرارداد خرید سنگ ساختمانی اعم از ................................................ و تحویل آن طبق نمونه ارائه شده اولیه.

ماده 3- مبلغ قرارداد
مبلغ قرارداد که قیمت هر متر مربع .............................. و به متراژ ......................... که جمعا مبلغ.............................. می‌شود .

ماده 4- مدت قرارداد
از تاریخ  ................................ الی .......................... به مدت ......................... ماه / سال می باشد.

ماده 5- تعهدات فروشنده
5/1- فروشنده متعهد می‌شود کلیه سنگ ساختمانی مورد نیاز خریدار را در موعد مقرر تحویل دهد.
5/2 - فروشنده حق واگذاری یا انتقال موضوع قرارداد را به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری را ندارد.
5/3- فروشنده متعهد می‌شود که سنگ ساختمانی را طبق نمونه ارائه شده از طرف خریدار تحویل نماید، و در صورتی که سنگ‌ها با نمونه ها مطابقت نداشته باشد، خریدار می‌تواند آن را به فروشنده مسترد نماید. (برخی از سنگ‌ها مخصوصا تراورتن‌ها 5 تا 20 درصد تلرانس رنگ دارد که اگر این چنین باشد باید قید شود).
5/4- فروشنده موظف است سنگ‌ها را سالم در وسیله حمل بار تحویل دهد.

ماده 6- تعهدات خریدار
خریدار متعهد می شود مبلغ مقرر در قرارداد را در موعد مقرر  بعد از انجام قرارداد توسط فروشنده پرداخت نماید.

ماده 7- موارد فسخ
تاخیر در انجام عملیات بیش از تاریخ انقضاء قرارداد و عدم اجراي دستورات ناظر فنی و مسئول کارگاه از جمله موارد فسخی است که کارفرما می تواند در بعد از احراز و اعلام نظر کارشناس رسمی دادگستري اعمال نماید.

ماده 8- مرجع حل اختلاف
در صورت بروز  هرگونه اختلاف بدواً با مذاکرات اصلاحی حل و فصل و در صورت عدم حل و فصل با مذاکرات اصلاحی مرجع حل اختلاف داور مرضی الطرفین خواهدبود.

ماده 9- نسخ قرارداداین
قرارداد در 9 ماده و سه نسخه تنظیم شده و هر کدام از نسخ دارای حکم واحد بوده و پس از امضاء و مبادله نسبت به طرفین لازم الاجرا خواهد بود.

امضا خریدار:                       امضا فروشنده:                        امضا شاهد1:                     امضا شاهد2: