کمی صبر کنید...

سنگ تیشه ای


سنگ تیشه ای به سنگی گفته میشود که توسط دستگاه یا به صورت دستی به صورت زبر فراوری میشود تا برای مکان های سردسیر و لغزنده استفاده شود.

سنگ تیشه ای دستی به چند صورت الگویی، تیشه معمولی و دو تیشه تولید میشود و سنگ‌ تیشه ای ماشینی فقط بصورت تیشه پر و منظم تولید میشود. تیشه ای که به سطح صاف سنگ میخورد قسمتی از سطح صف سنگ را میتراشد و سطح سنگ بصورت ناخنک کنده میشود.

دسته‌بندی